Mandarin(P): xiàng
Mandarin(Z): ㄒㄧㄤˋ
Korean(Eum): 상 [sang]
Korean(H/E): 형상 상
Japanese(On): ぞう, しょう [zou, shou]
Japanese(Kun): かたち, かたどる [katachi, katadoru]
Cantonese: zoeng6
Vietnamese: tượng
Hist. Tang: *ziɑ̌ng, ziɑ̌ng
------------------------------------------------------------
Definition: a picture, image, figure; to resemble
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.12]
Total strokes: 14
Radical: ()
Other variant:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50CF
Big Five: B9B3
GB 2312: 4781
JIS X 0208-1990: 3392
KSC 5601-1989: 6332
Cangjie: ONAO
Four-corner Code: 2723.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10213.030
Kang Xi: 0116.080
CiHai: 125.204
Morohashi: 01084
Dae Jaweon: 0247.200

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I xiàng (1) (形声。 从人, 从象, 象亦声。 本义: 相貌相似) (2) 同本义 [resemble; be like; take after; similar; alike] 像, 似也。 《说文》。 段注: 然韩非之前只有象字, 无像字。 韩非以后小篆即作像。 许断不以象释似, 复以象释像矣。 系辞曰, 爻也者, 效此者也。 象也者, 像此者也。 又曰, 象也者, 像也。 ...盖象为古文, 圣人以像释之。 虽他本像亦作象。 然郑康成、 王辅本非不可信也。 凡形像、… …   Advanced Chinese dictionary

 • — xiàng ㄒ〡ㄤˋ 〔《廣韻》徐兩切, 上養, 邪。 〕 1.形象, 形狀。 《楚辭‧天問》: “馮翼惟像, 何以識之?” 洪興祖 補注: “《淮南》曰……‘古未有天地之時, 惟像無形, 窈窈冥冥, 芒芠漠閔, 澒濛鴻洞, 莫知其門。 ’” 三國 魏 曹植 《洛神賦》: “奇服曠世, 骨像應圖。” 唐 封演 《封氏聞見記‧碑碣》: “古碑上往往有孔, 是貫繂索之像。” 2.榜樣;法式。 《楚辭‧九章‧橘頌》: “年歲雖少, 可師長兮, 行比 伯夷 , 置以為像兮。” 王逸 注: “像, …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: xiang4 解释: 1. 形貌、 模样。 淮南子·主术: “此皆有充于内而成像于外。 ”元·王实甫·西厢记·第一本·第四折: “外像儿风流, 青春年少; 内性儿聪明, 冠世才学。 ” 2. 人物的图画或雕塑。 如: “人像”、 “画像”、 “雕像”。  1. 相似。 如: “他的眼睛像父亲。 ”汉·王充·论衡·非韩: “作为横, 像类贤行, 以取升进。 ” 2. 如、 比如, 推测或譬喻之词。 如: “像他这样的人, 并不可靠。 ”、 “像今天的事, 就是最好的例子。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:xiang4 1. 形貌、 模樣。 淮南子·主術: “此皆有充於內而成像於外。” 元·王實甫·西廂記·第一本·第四折: “外像兒風流, 青春年少; 內性兒聰明, 冠世才學。” 2. 人物的圖畫或雕塑。 如: “人像”、 “畫像”、 “雕像”。  1. 相似。 如: “他的眼睛像父親。” 漢·王充·論衡·非韓: “作為橫, 像類賢行, 以取升進。” 2. 如、 比如, 推測或譬喻之詞。 如: “像他這樣的人, 並不可靠。” 、 “像今天的事, 就是最好的例子。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【상】 모양 모습; 상; 닮다; 본뜨다 人 (사람인) + 象 (코끼리상) 人부 12획 (총14획) [1] [n] image; portrait; picture [2] [v] resemble; resemblance [3] like; as ゾウ·かたち 假像 (가상) ① 거짓 물상. ② 원 모양을 곱지 않고 다른 광물의 모양을 하고 있는 광물의 외형 群像 (군상) 많은 사람들. 많은 사람들의 모습. 주제를 다수의 인물로 구성한 조각이나 회화… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — xiàng (1) ㄒㄧㄤˋ (2) 相似: 好~。 相(xi乶g )~。 ~生(a.仿天然产物制成的工艺品; b.中国宋、 元两代以说唱为业的女艺人)。 (3) 比照人物做成的图形: 画~。 塑~。 雕~。 绣~。 肖~。 (4) 比如, 比方: ~这样的事是值得注意的。 (5) 郑码: NRJG, U: 50CF, GBK: CFF1 (6) 笔画数: 13, 部首: 亻, 笔顺编号: 3235251353334 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 상 형상 14 strokes 인변+벌레치 …   Korean dictionary

 • 像模像樣 — (像模像樣, 像模象样) 1.鄭重;隆重。 《兒女英雄傳》第二回: “這番調動, 老爺可必得像模像樣答上頭的情纔使得呢。” 陳世旭 《小鎮上的將軍》: “小鎮到處都在盤算和議論着, 怎樣像模像樣地給將軍送行。” 2.合格。 葉聖陶 《李太太的頭髮》: “婆婆媽媽的一些辦法, 看待學生像看待自己的女兒或媳婦, 嘮叨一陣, 又溫存一陣, 哪裏像個像模像樣的校長!” 3.體面好看。 吳組緗 《一千八百擔》: “從前姓宋的走出一個人來, 都是像模像樣, 有貌有禮的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 像模象样 — (像模像樣, 像模象样) 1.鄭重;隆重。 《兒女英雄傳》第二回: “這番調動, 老爺可必得像模像樣答上頭的情纔使得呢。” 陳世旭 《小鎮上的將軍》: “小鎮到處都在盤算和議論着, 怎樣像模像樣地給將軍送行。” 2.合格。 葉聖陶 《李太太的頭髮》: “婆婆媽媽的一些辦法, 看待學生像看待自己的女兒或媳婦, 嘮叨一陣, 又溫存一陣, 哪裏像個像模像樣的校長!” 3.體面好看。 吳組緗 《一千八百擔》: “從前姓宋的走出一個人來, 都是像模像樣, 有貌有禮的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 像設 — (像設, 像设) 《楚辭‧招魂》: “天地四方, 多賊姦些, 像設君室, 靜閒安些。” 朱熹 集注: “像, 蓋 楚 俗, 人死則設其形貌於室而祠之也。” 蔣驥 注: “若今人寫真之類, 固有生而為之者, 不必專指死後也。”後稱所祠祀的人像或神佛供像為“像設”。 唐 玄奘 《大唐西域記‧秣兔羅國》: “每歲三長及月六齋, 僧徒相競, 率其同好, 齎持供具, 多營奇玩, 隨其所宗, 而致像設。” 明 何良俊《四友齋叢說‧史六》: “ 北京 功德寺 後宮像設工而麗。” 清 顧炎武… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 像设 — (像設, 像设) 《楚辭‧招魂》: “天地四方, 多賊姦些, 像設君室, 靜閒安些。” 朱熹 集注: “像, 蓋 楚 俗, 人死則設其形貌於室而祠之也。” 蔣驥 注: “若今人寫真之類, 固有生而為之者, 不必專指死後也。”後稱所祠祀的人像或神佛供像為“像設”。 唐 玄奘 《大唐西域記‧秣兔羅國》: “每歲三長及月六齋, 僧徒相競, 率其同好, 齎持供具, 多營奇玩, 隨其所宗, 而致像設。” 明 何良俊《四友齋叢說‧史六》: “ 北京 功德寺 後宮像設工而麗。” 清 顧炎武… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.